Договір на обслуговування акваріума

Наша компанія являє собою юридичну особу платника ПДВ. м. Київ.

Наш стандартний договір на обслуговування акваріума. Прошу врахувати, що договір більше для бухгалтерії, чому гроші списуються. Домовленості по обслуговуванню акваріума і всі послуги важко прописати, що включено а що ні. Тим більше для перевірки Вашими юристами ми весь договір зменшили до 2 сторінок. З нами обслуговуються замовники і більше 10 років (з 2007 року працюємо). Тому, сервіс представляємо на високому рівні. З договору можливо вийти як одній, так і іншій стороні в будь-який момент. Єдиний раз коли ми ініціювали вихід з договору замовник був попереджений за 2 тижня до моменту виходу щоб була можливість знайти іншу компанію по обслуговуванню акваріумів.

Якщо Ви пладник податку на прибуток то важко акваріум вписати як витрати на офіс, тому ми ще надаємо послуги з прибирання приміщення. І вже ці витрати ідуть на зменшення валового прибутку компанії.

Договір висилаємо в стандартному форматі після внесення Ваших даних до нього.

Договор на обслуживание аквариума

 

ДОГОВІР №0/2017

на обслуговування акваріума

 

м. Київ                                                                                                            «01» лютого 2017 р.

 

ПП «БЛУ БАРБУС» (надалі – «Виконавець») в особі директора Пирожок П.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________ (надалі – «Замовник») в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,  уклали цей Договір про наступне:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з виконання робіт по комплексному обслуговуванню акваріума, розташованого за адресою: м. Київ,___________________________.

 

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 2.1. Виконавець зобов’язується:

— забезпечити високоякісне та безпечне очищення від забруднень приміщення Замовника за узгодженим графіком

— забезпечити організацію безпечного виконання прибиральних робіт і виконання всіх санітарних норм

— до кінця місяця передати Замовнику у двох примірниках підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі виконаних робіт.

— реагувати на зауваження та побажання Замовника.

2.2. Замовник зобов’язується:

— регулярно здійснювати платежі відповідно до розділу 3 цього Договору

— забезпечити можливість безперешкодного доступу співробітників Виконавця до приміщення для виконання необхідних робіт

— на вимогу Виконавця забезпечувати його необхідними господарськими матеріалами та засобами праці

 

  1. ОПЛАТА РОБІТ

 3.1. Вартість робіт по комплексному прибиранню приміщення на місяць складає ______________________ грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 20% — _________________ грн.

3.2. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України. Днем здійснення платежу вважається день, у який сума, що підлягає оплаті, списується з рахунка Замовника на рахунок Виконавця.

3.3. Замовник оплачує вартість виконаних Виконавцем робіт в наступному порядку:

— оплата за Послуги здійснюється у розмірі 100% від суми, вказаної в п. 3.1., на підставі рахунку протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виставлення рахунку.

3.4. У випадку не внесення оплати до 15-го числа поточного місяця Виконавець залишає за собою право цілком або частково припинити роботи по прибиранню приміщення до повного розрахунку.

3.3. Виконавець залишає за собою право переглянути вартість послуг по прибиранню приміщення. Зміна вартості має оформлятися відповідним додатком до цього Договору.

 

  1. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

 4.1. Виконавець на прохання Замовника може виконувати інші додаткові послуги. Це обговорюється додатково із Замовником та оплачується на підставі рахунку .

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. В випадку порушення умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність визначену цим Договором або чинним законодавством України.

  1. ФОРС-МАЖОР

 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це відбулося в результаті обставин нездоланної сили, а також постанов органів влади, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором. При цьому Сторони звільняються від виконання зобов’язань за договором

частково або в цілому без додаткової фінансової відповідальності.

6.2. Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана впродовж 5 (п’яти) днів повідомити іншій Стороні про виникнення таких обставин. Доказом зазначених вище обставин будуть служити відповідні документи.

 

  1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 7.1. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.

7.2. Усі додатки, зміни або доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну чинність за умови, що вони належним чином оформлені й підписані обома сторонами.

7.3. Відповідальним з боку Замовника відповідно до п.2.2. призначається ___________________________________________

 

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 8.1. Договір набирає чинності після його підписання і діє до 31.12.2017 р.

8.2. Цей Договір може бути припинений до закінчення терміну дії в таких випадках:

-за взаємною згодою сторін;

-при виникненні форс-мажорних обставин;

-за бажанням Замовника (за умови оплати фактично виконаних робіт);

-з ініціативи Виконавця при недотриманні Замовником зобов’язань згідно з п.2.2.

8.3. При цьому кожна зі Сторін попереджає про свій намір іншу сторону не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до передбачуваної дати припинення Договору.

 

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК:

 

 

 

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

ПП “БЛУ БАРБУС”

 

 

Є платником єдиного податку за ставкою 3%

 
Директор

 

__________________

  Директор:

 

__________________ П.В. Пирожок

М.П.                                                                                                                   М.П.


Напишите первый комментарий к записи “Договір на обслуговування акваріума”